Deel deze pagina:

De Jeugdbescherming van morgen

Eindrapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’

Een belangrijke ambitie van de nieuwe jeugdbescherming is dat zoveel mogelijk kinderen veilig opgroeien, zo ‘thuis’ mogelijk en met zo min mogelijk dwang. Dat vraagt om een beweging waarin professionals, organisaties, ouders, kinderen en gemeenten samen optrekken. Vertrouwen en tijd zijn daarin belangrijke voorwaarden. Dat benadrukte NJi-bestuurder Ans van de Maat toen zij deze ochtend de opbrengsten van het SWING-programma, zoals verwoord in het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’, overhandigde aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd, wethouder Victor Everhardt. Zij vindt dat het SWING-programma een belangrijke bijdrage levert aan deze gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken.

Het eindrapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’ is vanaf nu te downloaden op deze website. Ook zijn de resultaten van de elf SWING-projecten hier na te lezen.

Het SWING-programma, dat startte in 2015, is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is gericht op de nieuwe rol van de jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gemeenten. Het programma bestond uit elf deelprojecten waarbij de samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking met gezinnen en hun netwerk centraal stond.

De stem van de cliënt kan meer leidend zijn als iedereen de belangen van de cliënt centraal stelt.

Samenwerken in de keten

Bij acht van de elf projecten was het doel om de samenwerking tussen de jeugdbescherming en lokale teams te verbeteren. Na twee jaar is het belangrijkste resultaat daarvan dat jeugdbeschermingsprofessionals beter met lokale teams samen kunnen werken door elkaar meer te betrekken bij de uitvoering van hun werk en meer gebruik te maken van elkaars expertise. De stem van de cliënt kan meer leidend zijn in de vormgeving van een traject als iedereen de belangen van de cliënt centraal stelt. De projecten hebben concrete, praktische tools opgeleverd om dit cliëntgerichte proces te ondersteunen. Dit draagt eraan bij dat jongeren en gezinnen eerder passende hulp krijgen en beschermingsmaatregelen mogelijk kunnen worden voorkomen.

Samenwerken met jeugdige, gezin en netwerk

De projecten van SWING richtten zich ook op het ontwikkelen van concrete handvatten voor de verbetering van de samenwerking met jongeren en hun gezinnen. Uit de projecten blijkt dat de samenwerking met hen wordt bevorderd door het hulpproces samen met hen vorm te geven. Dat vraagt van de professional een basishouding die gericht is op gelijkwaardig contact met cliënten. Door betrokkenheid van cliënten bij het ontwikkelen van de instrumenten is er voor gezorgd dat deze tools duidelijk zijn en het gebruikersgemak is vergroot.

De projecten bieden inspirerende voorbeelden van hoe werken met burgers in de jeugdbescherming kan.

Burgers in de jeugdbescherming

De eerste ervaringen met werken met burgers zijn positief en de projecten bieden inspirerende voorbeelden van hoe het kan. In drie projecten is de samenwerking tussen jeugdbescherming en burgers onderzocht. Het ging daarbij om samenwerking met vrijwilligers uit een dorp of wijk, of met personen uit de directe omgeving van de jeugdige en het gezin. Dat bleek nog geen dagelijkse praktijk te zijn. De samenwerking met burgers vraagt om een cultuurverandering van de organisatie, de burger, de cliënt en de samenleving. Daar hebben deze projecten een impuls aan gegeven.

De verwachting is dat door de inzet van burgers het netwerk van jeugdigen duurzaam kan worden uitgebreid en dat het bijdraagt aan het herstel van het gewone leven.

In de nieuw ontwikkelde methoden is een positieve benadering van jongeren een belangrijk ingrediënt

Nieuwe methoden

In twee projecten zijn nieuwe methoden ontwikkeld en beproefd om jeugdigen met een beschermings- of reclasseringsmaatregel effectiever te kunnen begeleiden: Signs of Success en Safe Path Jeugdzorg. De projecten zijn gericht op jongeren met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis waarvoor andere methoden niet toereikend lijken te zijn, of voor jongeren die een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd hebben gekregen.

De eerste ervaringen van jongeren, ouders en professionals zijn positief. In beide methoden is een positieve benadering van jongeren een belangrijk ingrediënt. De nadruk wordt gelegd op het versterken en stimuleren van de kwaliteiten en mogelijkheden van de jongeren en op het ervaren van successen. Ook wordt in beide methoden het gezin toegerust om de jongeren op een positieve wijze tegemoet te treden.

Bekijk hier de eindresultaten van de elf SWING-projecten

 1. Wijkgerichte aanpak kindveiligheid
 2. Eén cliëntproces, tools voor samenwerking
 3. Het maatschappelijk rendement van ‘werken zonder maatregel’ en brede implementatie van Signs of Safety
 4. Preventief Veilig Samen Verder
 5. Samen optrekken in complexe scheidingen
 6. Veiligheid in de lokale veiligheidsketen
 7. De stem van de cliënt
 8. Transformerend werken is inwonerskracht en jeugdbescherming
 9. De burgervoogd in ere hersteld?!
 10. Pilot Safe Path Jeugdzorg
 11. Signs of Success

Geplaatst op 18-9-2017 door Lucinda van Ewijk interesting0 1615 0

0 Reacties

Geef een reactie

Stuur mij een email bij een nieuwe reactie.