Deel deze pagina:

Werk in uitvoering

‘Je moet nog wel met de ouders door één deur’

Signaleren van kindermishandeling bij peuters

Wat kan de kinderopvang doen aan de preventie en signalering van kindermishandeling? Heel veel, aldus Bianca Fokker, regiomanager bij De Rotterdamse Peuterschool Peuter & Co. Peuter & Co biedt opvang aan bijna 3000 peuters van 2 tot 4 jaar met voor- en vroegschoolse educatie (VVE), verdeeld over 70 locaties in basisscholen. Lees hier de aanpak van deze kinderopvangorganisatie.

Wat doet Peuter & Co tegen kindermishandeling en huiselijk geweld?

‘We hebben vooral een signalerende rol. Onze pedagogisch medewerkers en begeleiders in de voor- en vroegschoolse educatie zien de peuters dagelijks. Dat maakt dat zij belangrijke signaleerders zijn. Daarnaast kunnen zij een bemiddelende rol spelen tussen hulpverleningsinstanties. Zo vullen zij observatielijsten voor hulpverleningsinstanties in. Maar wij bieden zelf geen hulpverlening.’

Kunnen pedagogisch medewerkers signaleren?

‘Ja, wij zien in de praktijk dat zij heel goed kunnen signaleren. Wel is het soms lastig voor pedagogisch medewerkers om onderscheid te maken tussen enerzijds zorgen over de ontwikkeling en ontwikkelingsstimulering en anderzijds zorgen over kindermishandeling.’

Hoe helpen jullie medewerkers hierbij?

We bieden trainingen aan om medewerkers te ondersteunen bij hun signalerende rol.

‘We bieden trainingen aan om medewerkers te ondersteunen bij hun signalerende rol. Zo hebben we recent de training ‘Signaleren, wat nu?’ in de hele organisatie opnieuw aangeboden. Nieuwe medewerkers krijgen de basistraining. Ervaren medewerkers krijgen een verdiepende training. Ook besteden we aandacht aan het in gesprek gaan met ouders. En we gaan in op de problematiek die achter een mogelijk signaal schuil kan gaan.’

Wat doen jullie aan handelingsverlegenheid?

‘Als het moeilijk wordt, kan een medewerker een collega inschakelen. Ons streven is dat op alle locaties een mbo-pedagogisch medewerker samenwerkt met een hbo-collega. Op alle locaties hebben we ook een coach voor- en vroegschoolse educatie (VVE-coach), die de collega’s op een locatie ondersteunen. Daarnaast zijn er meerdere aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. Hier kunnen medewerkers terecht met vragen en zorgen omtrent een kind. Deze aandachtsfunctionarissen zijn met name VVE-coaches. Verder is er binnen de organisatie één indirecte aandachtsfunctionaris Deze aandachtsfunctionaris houdt zich bijvoorbeeld bezig met een overkoepelende meldcode. De meldcode en het uitvoeringsprotocol voor Peuter & Co worden momenteel ook herschreven.’

Wat doen pedagogisch medewerkers als ze een vermoeden hebben?

‘De pedagogisch medewerkers zullen altijd eerst onderling, binnen het eigen team, kijken of de signalen of zorgen herkend en gedeeld worden. De volgende stap is: met dit signaal naar de manager gaan voor ondersteuning. Vervolgens komt dit bij de VVE-coach of de aandachtsfunctionaris terecht. Zij gaan met de pedagogisch medewerker in gesprek over de zorgen omtrent kindermishandeling. De VVE-coaches en aandachtsfunctionarissen zijn hier adequaat voor opgeleid.’

Soms gaat het heel goed, vooral als ouders naar zichzelf durven kijken. Maar als dat niet zo is, is dat lastig.

Wat is lastig?

‘De omslag tussen signaleren en actie. Daartussen ontstaat vaak een vacuüm. Hoe gaan we in die periode onze medewerkers ondersteunen en opvangen? Zij staan wel in de front-line. Bovendien wordt verwacht dat ze met ouders door één deur blijven gaan. Ik merk dat signaleren soms wordt uitgesteld. ‘Als ik signaleer, wat gebeurt er dan, hoe wordt het dan opgepakt?’ Soms gaat het heel goed, vooral als ouders naar zichzelf durven kijken. Maar als dat niet zo is, is dat lastig.’

Hoe verloopt de samenwerking achter de schermen?

‘Het is lastig om te opereren in het krachtenveld tussen bijvoorbeeld een gezinsvoogd, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een IB’er, het schoolmaatschappelijk werk, het voorschools maatschappelijk werk en wij van Peuter & Co. Het is een uitdaging om met iedereen op één lijn te zitten. Je hebt soms ook met verschillende belangen te maken. Dan is het lastig om het belang van het kind voorop te houden.’

Wat valt je op?

‘Dat verschillende culturen verschillend omgaan met kindermishandeling. We hebben veel te maken met vluchtelingengezinnen en gezinnen met een andere culturele achtergrond. Zij hebben soms een heel ander beeld van een gewenste gezinssituatie. Ze hebben andere normen en waarden. Hoe gaan wij daarmee om? Dat vind ik een aandachtspunt.’

Welk instrument gebruiken jullie?

‘Wij gebruiken het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA). Dit is een handig instrument omdat het prettig is te weten of andere organisaties ook zorgen over het kind hebben. Daarnaast kan ik zien of er al actie ondernomen is of hulp geboden wordt. Ik kan ook zien of er een gezinsmatch is. Dat bijvoorbeeld het oudere kind in een gezin hulp ontvangt. Ook registraties van de politie zijn zichtbaar. Maar dit instrument mag alleen gebruikt worden om te signaleren. En binnen Peuter & Co hebben alleen de managers de mogelijkheid om dit te doen.’

Dit interview maakt deel uit van een reeks interviews over signaleren in de kinderopvang. Lees hier de interviews met de gemeente Amersfoort, SKA Kinderopvang en de gemeente Rotterdam.

Dit interview maakt deel uit van een reeks interviews over signaleren in de kinderopvang. Lees hier de interviews met de gemeente Amersfoort, SKA Kinderopvang en de gemeente Rotterdam.

Geplaatst op 22-1-2018 door Adrie Wolzak interesting2 810 0

0 Reacties

Geef een reactie

Stuur mij een email bij een nieuwe reactie.