Deel deze pagina:

De projecten

Met het stimuleringsprogramma SWING hebben 11 gecertificeerde instellingen de kans gekregen om hun project duurzaam verder te ontwikkelen.

De stem van de cliënt

Uitvoerders: De Jeugd & Gezinsbeschermers, William Schrikker Groep en beide cliëntenraden

Het project ‘De stem van de cliënt’ wil de stem van de cliënt structureel inbedden in het dagelijks werk van de jeugdbeschermers. Dat geldt zowel op het niveau van de individuele cliënt en de jeugdzorgwerker als op organisatieniveau.
Lees meer

Signs of Success

Uitvoerders: Jeugdbescherming Noord, William Schrikker Groep

In dit project worden de positieve ervaringen met de implementatie van ‘Signs of Safety’ in de jeugdbescherming vertaald naar het veld van de jeugdreclassering. Dit project heet ´Signs of Success´ omdat het hebben van ‘succes’ (in werk, relaties, participatie, niet recidiveren, duurzame gedragsverandering) het uiteindelijke doel van de jeugdreclassering is.
Lees meer

Pilot Burgervoogd

Uitvoerders: Jeugdbescherming Gelderland (i.s.m. William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming)

In deze pilot wordt voor tien specifieke jeugdigen een burgervoogd gezocht. Al werkend wordt onderzocht wat dit betekent voor de werving, selectie, deskundigheidsbevordering en begeleiding van burgervoogden.
Lees meer

Preventieve Jeugdbescherming

Uitvoerder: Jeugdbescherming Noord

Doel van dit project is om vernieuwende werkwijzen en benaderingswijzen te verankeren in een optimale jeugdzorgketen en deze te borgen in faciliterende samenwerkings- en bekostigingsafspraken en ondersteunende bedrijfsvoering.
Lees meer 

Veiligheid in de lokale veiligheidsketen

Uitvoerder: Samen Veilig Midden Nederland

Kern van dit project is om delictgedrag van kinderen en jongeren te keren, in combinatie met vroegtijdige signalering en de aanpak van andere problemen in de opgroei- en opvoedsituatie van het gezin.
Lees meer

Samen optrekken in complexe echtscheidingen

Uitvoerder: De Jeugd- en Gezinsbeschermers

Doel van dit project: jeugdbeschermingsmaatregelen voorkomen door expertise van de gecertificeerde instelling toe te voegen aan de lokale jeugdteams en de aanpak ‘Beschermen & versterken complexe echtscheidingen’ effectiever te maken door ouders en hun netwerk te versterken.
Lees meer

Safe Path

Uitvoerder: BJZ Limburg

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een interventie voor jeugdzorgcliënten die al vroeg bestempeld worden als ‘lastpakken’ en zich ook steeds meer als zodanig gaan gedragen.
Lees meer

Preventief Veilig Samen Verder

Uitvoerders: Samen Veilig Midden Nederland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Dit project maakt een beschrijving en verdieping van de SAVE-werkwijze in het vrijwillige kader. Het gaat om het ‘preventief regie voeren op het voorkomen van maatregelenhulp’, voorheen ook wel ‘drang’ genoemd.
Lees meer

Wijkgerichte aanpak kindveiligheid

Uitvoerders: BJZ Noord-Brabant, William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

In dit project wordt een wijkgerichte aanpak ontwikkeld waarbij medewerkers van de wijkteams en de gecertificeerde instellingen nauw samenwerken. Zowel met elkaar en met het gezin als met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.
Lees meer

Eén cliëntproces: tools voor samenwerking

Uitvoerders: Jeugdbescherming Overijssel, Jeugdbescherming Gelderland

Binnen dit project wordt gewerkt aan het realiseren van één, voor de cliënt te begrijpen, hulpverleningsproces, ongeacht de verschillende lokale inrichtingen. In dit cliëntproces staat de veiligheid en ontwikkeling van het kind centraal en daarbij houdt de cliënt de regie.
Lees meer

Burgerkracht + GGW+ = Transformerend werken

Uitvoerder: Intervence (Zeeland)

Doel van dit project is het verbinden van burgerkracht, in de vorm van jeugdnetwerken, met de jeugdbescherming. Zo kan een effectieve werkwijze ontstaan voor het blijvend terugdringen van overlastgevende situaties in de gemeente Borsele.
Lees meer

interesting0