Deel deze pagina:

Het maatschappelijk rendement van ‘werken zonder maatregel’ en brede implementatie van Signs of Safety

In het project Het maatschappelijk rendement van werken zonder maatregel en brede implementatie van Signs of Safety is de maatschappelijke meerwaarde van de samenwerking tussen jeugdbeschermers en professionals in de wijk onderzocht. Daarnaast is Signs of Safety op brede schaal geïmplementeerd, zodat er een gemeenschappelijke visie op veilig opgroeien ontstaat.

‘Werken zonder maatregel’ zorgt ervoor dat de continuïteit wordt geborgd.

Dit is een samenvatting van de eindresultaten van dit project. Bekijk de volledige eindrapportage in het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’.

Dit SWING-project maakt onderdeel uit van een breder traject in Groningen waarbij Jeugdbescherming Noord samen met de lokale teams en gemeenten een nieuwe manier van werken ontwikkelt die aansluit bij de lokale en gemeentelijke situatie. Het project bestond uit het breed implementeren van Signs of Safety in de hele jeugdhulpketen en het opstellen van een maatschappelijke businesscase waarin de maatschappelijke meerwaarde van samenwerken wordt onderzocht.

Opbrengsten

De hoofdconclusie van de maatschappelijke businesscase is dat het ‘werken zonder maatregel’ door de gecertificeerde instelling maatschappelijke meerwaarde heeft. De meerwaarde is dat er een sluitend zorgaanbod gerealiseerd wordt tussen het vrijwillige en het gedwongen kader. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de werkwijze bijdraagt aan zorgefficiëntie en dat in bepaalde situaties een beschermingsmaatregel voorkomen kan worden.

Zowel de cliënt als de professionals van de lokale basisteams zijn positief over de rol van Jeugdbescherming Noord in het werken zonder maatregel.

Zowel de cliënt als de professionals van de lokale basisteams zijn positief over de rol van Jeugdbescherming Noord in het werken zonder maatregel. De werkwijze kan een doorbraak realiseren wanneer er stagnatie optreedt. Daarnaast kan de gecertificeerde instelling helpen om zaken te normaliseren door deze terug te brengen naar de feiten, en grenzen te stellen aan de betrokken partijen. Verder kan zij een ‘second-opinion’ geven waar nodig.

Verder zorgt het ‘werken zonder maatregel’ ervoor dat de continuïteit wordt geborgd wanneer er een concreet perspectief is dat een beschermingsmaatregel wordt opgelegd. Door de regie alvast aan de gecertificeerde instelling over te dragen wanneer een maatregel onontkoombaar lijkt, kan voor de cliënt de continuïteit in de hulpverlening worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de medewerkers in het lokale basisteam voldoende ruimte houdt om de grote groep gezinnen met minder complexe problemen te ondersteunen.

Het tweede deelproject bestond uit de brede implementatie van Signs of Safety. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. De kracht van de methode is dat alle voor het gezin belangrijke mensen uit de familie of het sociale netwerk betrokken worden.

Jeugdbescherming Noord en een aantal ketenpartners in Groningen werkten al met de methode. Gezamenlijk hebben zij gewerkt aan een bredere implementatie van Signs of Safety in de keten. Gedurende het project zijn bij bijna alle lokale teams medewerkers getraind in de werkwijze.

Jeugdbescherming Noord heeft voor elke jeugdzorgregio een of meerdere ambassadeurs aangesteld die fysiek kunnen aanschuiven bij het lokale team.

Praktijkervaring

De maatschappelijke businesscase heeft voor Jeugdbescherming Noord bevestigd dat het werken zonder maatregel in combinatie met een duurzame en effectieve samenwerking met het lokale veld meerwaarde heeft voor zowel cliënten als professionals. De aanbevelingen uit de maatschappelijke businesscase zijn benut om de werkwijze voor de samenwerking met het lokale veld verder te ontwikkelen en uit te werken. Jeugdbescherming Noord heeft voor elke jeugdzorgregio een of meerdere ambassadeurs aangesteld die fysiek kunnen aanschuiven bij het lokale team. Hierdoor is de samenwerking tussen de gecertificeerde instelling en de lokale teams verbeterd, waardoor op- en afschalen makkelijker verloopt. Verder is de deskundigheid en kracht van de lokale teams vergroot.

Gedurende het project zijn 350 professionals uit lokale teams van 22 Groningse gemeenten getraind. De deelnemers geven aan dat zij na de training een beter beeld hebben van de begrippen veiligheid en onveiligheid. Zij geven ook aan dat er meer eenheid in taal is ontstaan in gesprekken over veiligheid en de te volgen werkwijze.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat betrokken professionals gezamenlijk het belang van de cliënt voor ogen hebben.

Lessen

Door de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van de ambassadeurs kan het lokale team eenvoudig met hen afstemmen. De ambassadeurs zijn regelmatig fysiek aanwezig op de locatie van de teams waardoor zij bij gerichte vragen makkelijk worden geraadpleegd.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat betrokken professionals gezamenlijk het belang van de cliënt voor ogen hebben, elkaar actief op zoeken en vertrouwen hebben in de samenwerking. Een positieve samenwerking draagt bij aan een succesvol traject zonder maatregel.

De brede implementatie van Signs of Safety draagt bij aan de deskundigheid van de lokale teams. De lokale teams verschillen onderling in de mate waarin expertise over veilig opgroeien beschikbaar is. De gecertificeerde instelling kan een rol spelen bij het signaleren van aandachtspunten en bij het versterken van de lokale teams.

interesting1