Deel deze pagina:

Preventief Veilig Samen Verder

Het project Preventief Veilig Samen Verder draagt bij aan het herstellen van de veiligheid en de ontwikkeling van jeugdigen in het vrijwillige kader. Hiervoor werken het gezin, het netwerk en de betrokken professionals in de wijk en vanuit de jeugdbescherming intensief samen, volgende SAVE-werkwijze. De eigen kracht en zelfregie van ouders staan centraal. De lokale professional is en blijft bij het gezin betrokken, ongeacht het verdere traject.

SAVE is een werkwijze die de eigen kracht en regie van jeugdigen en ouders over hun leven en opvoeding combineert met een focus op hun veiligheid en ontwikkeling.

Dit is een samenvatting van de resultaten van dit project. Bekijk de volledige eindrapportage in het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’.

Het doel van het project is de ontwikkeling en beschrijving van een werkwijze voor gecertificeerde instellingen in het preventief justitiële oftewel vrijwillige kader. De werkwijze heet SAVE-begeleiding. De vraag is hoe jeugdigen en opvoeders tot verandering te brengen zijn zodat de veiligheid en ontwikkeling van het kind gewaarborgd wordt. Spil van SAVE-begeleiding is dat dit aanvullend is op de werkzaamheden van een lokaal team.

Werkwijze

De handleiding die in dit project ontwikkeld is, is opgesteld met ondersteuning van VanMontfoort in samenwerking SAVE-professionals, SAVE-partners en professionals van lokale teams. De visie van cliënten op de werkwijze en de handleiding is via de cliëntenraden meegenomen in het project.

De gecertificeerde instelling ‘neemt niet over’, maar werkt samen met de medewerker van het lokale team.

Opbrengsten

SAVE is een werkwijze die de eigen kracht en regie van jeugdigen en ouders over hun leven en opvoeding combineert met een focus op hun veiligheid en ontwikkeling. Het netwerk van betrokkenen wordt zo vroeg mogelijk betrokken. De werkwijze wordt ingezet in situaties waarin lokale teams behoefte hebben aan tijdelijke aanvulling op hun expertise om daarmee jeugdige en/of ouders voldoende snel en stabiel tot gedragsverandering te brengen.

Een SAVE-team is een regio gebonden team van de gecertificeerde instelling met brede expertise op veiligheid, ontwikkeling, geweld, delict en schoolverzuim. De expertise van het SAVE-team wordt tweeledig ingezet; om de veiligheid en een gezond ontwikkelingsklimaat van de jeugdige te herstellen en ter versterking van het lokale team. De gecertificeerde instelling ‘neemt niet over’, maar werkt samen met de medewerker van het lokale team. De begeleiding is zo kort als mogelijk.

Instemming van jeugdigen en ouders voor de betrokkenheid van het SAVE-team is vanuit juridisch oogpunt, maar ook vanuit methodisch oogpunt noodzakelijk. Het verkrijgen van instemming gebeurt getrapt: bij elke stap wordt de instemming van het gezin gevraagd.

Professionals van het lokale team en van het SAVE-team werken gedurende de SAVE-begeleiding parallel. De SAVE-medewerker kan gezien worden als een buddy op het gebied van vakspecifieke competenties. Als SAVE-begeleiding tijdig wordt ingezet krijgen jeugdigen en cliëntsystemen de maximale kans om veiligheid te herstellen en wordt onnodige verslechtering van de problematiek voorkomen.

Overdrachten van de ene naar de andere professional worden zo veel mogelijk voorkomen.

Praktijkervaring

SAVE-begeleiding werkt met het partnermodel. Overdrachten van de ene naar de andere professional worden zo veel mogelijk voorkomen. Overdrachten zorgen voor extra risico’s op onveiligheid door informatieverlies, gebrek aan voortgang in de periode waarin een nieuwe medewerker zich de situatie eigen moet maken en versnippering van informatie. Bij de SAVE-begeleiding is de professional uit het lokale team continue betrokken bij de jeugdige en het gezin. Die professional is voor hen een blijvende laagdrempelige contactpersoon.

Lessen

SAVE-begeleiding wordt uitgevoerd in het vrijwillig kader, de regie over de opvoed- en opgroeisituatie ligt daarom volledig bij de jeugdige en opvoeders. Op verschillende momenten in het proces wordt instemming van het gezin gevraagd. Het gezin houdt de regie en kan goed overzien waar zij mee instemmen. In de handleiding wordt uiteengezet hoe men betrokkenen mee kan nemen van het bespreken van zorgpunten tot aan het uitvoeren van een plan en daarbij voorwaarden kan en mag stellen.

De SAVE-werkwijze bevordert een samenwerkingsverband van burgers en professionals waarin veiligheid centraal staat en waarin iedereen eenzelfde visie heeft op veiligheid.

Met de SAVE-begeleiding wordt de lokale medewerker versterkt met brede kennis op verschillende gebieden. De door inspecties en keurmerken getoetste kwaliteits-infrastructuur van de gecertificeerde instelling wordt daarbij ingezet.

De SAVE-werkwijze bevordert een samenwerkingsverband van burgers en professionals waarin veiligheid centraal staat en waarin iedereen eenzelfde visie heeft op veiligheid. Zo krijgen gezinsleden een eenduidige boodschap: het moet weer goed gaan, en blijven gaan met de veiligheid. De SAVE-begeleiding is daarom gebiedsgericht en gericht op samenwerking met het lokale team, al betrokken professionals en het netwerk van familie, vrienden en buren.

interesting2