Deel deze pagina:

Signs of Success

Het project Signs of Success biedt een nieuwe methode voor de jeugdreclassering. De bestaande werkwijze van de jeugdreclasseerder is uitgebreid met de Signs of Safety-benadering en de disistance-theorie. Daarmee worden successen van jongeren versterkt en wordt de kans vergroot dat zij afzien van crimineel gedrag.

Signs of Success is gericht op het behalen van successen door de jongere zelf.

Dit is een samenvatting van de resultaten van dit project. Bekijk de volledige eindrapportage in het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’.

Het doel van dit project is de effectiviteit van de jeugdreclassering te vergroten en ervoor te zorgen dat de jeugdreclasseerder is ingebed bij gemeenten. Signs of Success is een doorontwikkeling van de jeugdreclassering die voortbouwt op het bestaande handboek van de jeugdreclassering (De jongere aanspreken). Daarbij wordt er gebruik gemaakt van de Signs of Safety-benadering en kennis uit het desistance-onderzoek. Omdat de jeugdreclassering behalve veiligheid voor de samenleving ook ‘succes’ voor de jongere als uiteindelijk doel heeft, wordt deze doorontwikkeling Signs of Success genoemd.

Werkwijze

Voor de uitvoering van het project is een innovatieteam samengesteld en zijn in vier gemeenten regionale werkplaatsen ingericht. Het innovatieteam en de werkplaatse zijn nauw met elkaar verbonden. Bij het project zijn diverse experts betrokken: Andrew Turnell (Signs of Safety), Fergus McNeill (desistance-theorie) en Bas Vogelvang (ontwikkelaar van het handboek).

De ontwikkelingen en opbrengsten van Signs of Success zijn gevolgd en onderzocht vanuit het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. In het rapport Success onderzocht wordt verslag gedaan van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn in deze ontwikkelingsfase vooral bedoeld om van te leren en de methode te verbeteren. Onderzoek naar effecten kan pas plaatsvinden na een gedegen implementatie van de methode.

Signs of Success is een oplossingsgerichte benadering die gericht is op het ervaren van successen en het afzien van criminaliteit.

Opbrengsten

De praktijkgids is een hulpmiddel voor professionals om Signs of Success in de praktijk uit te voeren. Signs of Success is een oplossingsgerichte benadering die gericht is op het ervaren van successen en het afzien van criminaliteit. In de gids zijn zeven fasen beschreven die de professional met de jongere doorloopt in een cyclisch proces. Daarnaast bevat de praktijkgids de theoretische onderbouwing van de methode.

In de methode worden in de basishouding van professionals zeven principes onderscheiden. Dit zijn de ankers van Signs of Success, zij zijn zowel beschreven in de taal van professionals als die van de jongeren. Daarnaast wordt er met een aantal tools gewerkt die in verschillende fasen ingezet kunnen worden:

  1. Klaar mee?!: een tool om jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun proces om te stoppen met criminaliteit (desistance-proces).
  2. Hulpvragen Signs of Success: een bonte verzameling van oplossingsgerichte vragen ter ondersteuning van het werken met jongeren in de jeugdreclassering.
  3. IK-plan: een tool om een plan te maken dat (meer) van de jongere zelf is.
  4. Continued Care: een digitaal hulpmiddel aan de hand waarvan na elk gesprek de mening van de jongere gevraagd kan worden over het effect van de begeleiding en zijn tevredenheid.
  5. Positief afsluiten: een tool om het jeugdreclasseringscontact vervroegd en positief af te sluiten.
  6. Woord en beeldverhaal: een hulpmiddel om beeldend te communiceren met jongeren (met een licht verstandelijke beperking) in een forensische zorg, waarmee zij de kans krijgen om hun eigen verhaal te vertellen.

Voor de implementatie van Signs of Success zijn verschillende tools beschikbaar:

  1. Checklist methode integer handelen. Aan de hand van de vragenlijst Zelfonderzoek kunnen professionals aangeven in welke mate het lukt om alle aspecten van de visie en de stappen uit de praktijk uit te voeren.
  2. Goede praktijken. In praktijkvoorbeelden, zoals Boksen en werken in plaats van stelen worden impressies gegeven van hoe jongeren, ouders en professionals onderdelen van Signs of Success ervaren of er uitvoering aan geven. Deze praktijkvoorbeelden bieden ook inspiratie voor anderen.
  3. Deskundigheidsbevordering. Er is een animatiefilm gemaakt die inzicht geeft in de kern van de werkwijze.

Bij Signs of Success wordt nadrukkelijk het netwerk ingeschakeld.

Praktijkervaring

Signs of Success is ingezet bij vijftig jongeren. De eerste ervaringen met de methode zijn positief. De samenwerking wordt door alle betrokkenen positief beoordeeld. Ook lukt het goed om in de begeleiding maatwerk te bieden. Over het betrekken van het netwerk zijn de betrokkenen ook positief, maar de jongeren zijn iets minder positief over de mate waarin zij steun ervaren uit hun netwerk. Alle betrokkenen zijn positief over de focus op hoop en toekomst, al zijn de jongeren het minst positief. De meerderheid van de professionals die Signs of Success hebben uitgevoerd vinden dat zij meer handvatten tot hun beschikking hebben om de begeleiding van de jongeren en het netwerk beter uit te voeren en dat zij beter toegerust zijn om wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Lessen

Signs of Success is gericht op het behalen van successen door de jongere zelf. Door samen haalbare doelen te stellen die tot succes leiden, wordt het zelfvertrouwen van de jongere vergroot. Professionals die meededen aan het project geven aan dat zij meer bevrediging in hun werk vinden door deze bredere oriëntatie. Er is meer samenwerking en minder strijd met de jongere en zijn ouders.

In het project is een effectieve samenwerking tot stand gekomen tussen praktijk en wetenschap.

Een verschil met de traditionele jeugdreclasseringswerkwijze is dat bij Signs of Success vanaf de start van de begeleiding nadrukkelijk het netwerk wordt ingeschakeld en dat er naar een duurzaam steunend netwerk wordt gezocht. Herstel van het vertrouwen van ouders in hun kind en van ouders en jongeren in het professionele netwerk dragen bij aan het er (weer) bij horen.

De gemeentelijke werkplaatsen hebben een grote bijdrage geleverd aan het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de transformatie van de jeugdreclassering in het forensisch veld. Doordat Signs of Success sterk gericht is op de sociale context van het gezin en de jongere, kunnen organisaties met eenzelfde gerichtheid hierop aansluiten. Hierdoor ontstaat er minder afstand tussen de strafrechtketen en het sociale domein en kan er beter worden samengewerkt vanuit eenzelfde visie. Er is nog weinig ervaring opgedaan met de samenwerking met rechters en Openbaar Ministerie. In de gevallen waarin er wel samengewerkt werd, zijn de ervaringen positief.

In het project is een effectieve samenwerking tot stand gekomen tussen praktijk (werkplaatsen) en wetenschap (nationale en internationale experts). De verbinding en vertaling werd gemaakt door het innovatieteam. Wetenschappelijke kennis is vertaald in handvatten voor de praktijk en praktijkkennis inspireerde de experts voor het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis.

interesting15