Deel deze pagina:

Wat is Swing?

SWING: stimuleringsprogramma voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het stimuleringsprogramma SWING is een programma voor instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Het programma loopt van 2015–2017.

SWING is geen afkorting, maar symboliseert een beweging. De naam geeft de ambitie aan: dit programma moet de gewenste ontwikkeling, ingezet door de Vliegwielprojecten, stimuleren en versnellen. SWING geeft het werk van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders een impuls, bijvoorbeeld door beter met gezinnen en ketenpartners samen te werken.

Dit is het doel

Het uiteindelijk doel is dat een gezin op eigen kracht verder kan. Verbeteringen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten leiden tot verbeteringen voor gezinnen. Verbeteringen waardoor de kinderen voldoende veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Looptijd: 2015-2017

Het programma loopt van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017.

Reikwijdte

Het programma richt zich op de doorontwikkeling van zowel de jeugdbescherming als de jeugdreclassering binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel. Dit zijn vormen van jeugdhulp in een justitieel kader die de gecertificeerde instellingen uitvoeren. Gecertificeerde instellingen werken vaak al aan verregaande afstemming/integratie van beide werksoorten. Aan de projecten is als eis gesteld dat zij uitgevoerd worden in samenwerking met één of meer gemeenten in hun werkgebied.

Vervolg op Vliegwielprojecten

Het programma SWING bouwt voort op de positieve ontwikkelingen die met de Vliegwielprojecten in gang zijn gezet. De werkzame bestanddelen zijn beschreven in het rapport ‘Kinderen blijvend veilig’. De ambities die in de Vliegwielprojecten geformuleerd zijn, kunnen door dit programma dichterbij worden gebracht. Bijvoorbeeld omdat zij ernaar streven:

  • de instroom naar de jeugdbescherming en jeugdreclassering terug te dringen (bijvoorbeeld door een betere samenwerking met voorliggende voorzieningen en aansluiting op gemeentelijke structuren)
  • de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren (bijvoorbeeld door te investeren in methodiekontwikkeling en samenwerking met gezin en netwerk)
  • de duur van de maatregel te verkorten of de intensiteit van de ingezette hulp te beperken (bijvoorbeeld door het netwerk te versterken).

Dit kan in de vorm van nieuwe projecten, maar ook door de huidige werkwijzen door te ontwikkelen.

Drie onderdelen

  1. Kern van het programma zijn de projecten die de gecertificeerde instellingen zelf opzetten en uitvoeren, evenals de daarbij behorende ondersteuningsstructuur.
  2. Ter ondersteuning komen er online en offline mogelijkheden om kennis en ervaring te delen. De offline kennisstructuur zal bestaan uit tussentijdse netwerkbijeenkomsten en webinars. Online komt er een kennis(uitwisselings)platform met website: nieuwejeugdbescherming.nl. Dit platform is bestemd voor gecertificeerde instellingen, gemeenten en ketenpartners (zoals Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming). Het biedt ook andere professionals informatie over de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De website zal zich richten op het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis en inzichten over wat werkt bij de bescherming van jeugdigen en hun omgeving. Gecertificeerde instellingen kunnen hier informatie uitwisselen en van elkaar leren. Het kennisplatform moet ook gemeenten ondersteunen in hun nieuwe rol als financier en regisseur van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De website is vanaf november 2015 te gebruiken.
  3. In 2016 en 2017 vinden er twee landelijke symposia plaats. Doel: resultaten van de projecten delen en gezamenlijk de ambities van het programma verder invullen. Het eerste symposium wordt op 18 april 2016 gehouden. Het tweede in de loop van 2017. Op het symposium in 2017 reikt het ministerie van Veiligheid en Justitie een stimuleringsprijs uit aan gemeenten die de jeugdbeschermingsketen op een goede manier vormgeven. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen.

Organisatie

Het Nederlands Jeugdinstituut is opdrachtgever. Het Nederlands Jeugdinstituut begeleidt de projecten en voert een bescheiden effectmeting uit. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een gemeente/VNG en de gecertificeerde instellingen.

Budget

Voor de projecten is € 1.790.000,- beschikbaar. Daarnaast is er budget voor het ontwikkelen van het kennisnetwerk, de organisatie van de symposia en de prijsuitreikingen.

Samenhang met VNG-programma ‘Vernieuwing Jeugdbescherming’

Parallel aan het programma SWING financiert het ministerie van Veiligheid en Justitie een programma bij de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren en regisseren van de jeugdbeschermingsketen. Tussen beide programma’s vindt structureel afstemming plaats zodat ze elkaar ondersteunen en versterken. Het online kennisplatform van SWING bijvoorbeeld is ook bedoeld voor gemeenten, zodat zij daar alle voor hen relevante informatie over de jeugdbeschermingsketen kunnen vinden. De twee symposia zijn gericht op ontwikkelingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering bij zowel gecertificeerde instellingen als bij gemeenten.

Meer informatie?

Joanka Prakken (communicatie);  t: 030-2306627; E-mail
Dorrit van Tessel (projectondersteuning); t: 030-2306720; E-mail

 

interesting3